فروش

در شركت نرم افزاري جادوي فكر، فروش نرم افزار، آغاز تعهد در برابر مشتري است. تعهد به مواردي است كه قبل از خريد نرم افزار براي مشتري تبيين شده و به واسطه آن مشتري اقدام به خريد نموده است.
مراحل فروش:

 • تماس با شركت
 • تماس با شركت
 • ارجاع به واحد فروش
 • در صورت نياز مذاكره با مشتري ، تعيين زمان براي دموي نرم افزار
 • تاييد مشتري
 • ارسال پيش فاكتور
 • صدور فاكتور نهايي
 • تاييديه پرداخت مشتري
 • ارسال قرارداد نصب و استقرار نرم افزار و ارائه برنامه آموزشي
 • ارائه خدمات پشتيباني رايگان به مدت شش ماه از تاريخ ثبت نرم افزار
 • عقد قرارداد پشتيباني با مشتري براي نگهداشت سيستم بر اساس تعرفه(به بخش پشتيباني مراجعه شود). اين قرارداد علاوه بر تعهد شركت در جهت رفع اشكال مشتريان، دربردارنده ارائه نسخه جديد و نهايي نرم افزار نيز مي باشد.