نرم افزار پت کلینیک (کلینیک حیوانات)

این نرم افزار مختص کلینیک های حیوانات طراحی شده است. 

Alternate Text

امکانات و قیمت نرم‌افزار

امکان ثبت مالکان با امکان جستجوی متنوع

امکان ثبت حیوانات با امکان جستجوی متنوع

امکان ثبت  خدمات با امکان جستجوی متنوع

امکان ثبت  اشخاص با امکان جستجوی متنوع و تعیین درصد یا مبلغ پرکیس خدمات

پذیرش ، خدمات و صورتحساب شامل: 

امکان پذیرش سریع حیوانات بر اساس موبایل مالک، کدحیوان و...
امکان ثبت خدمات به تفکیک:

 • آرایشگاه،
 • آزمایشگاه،
 • پانسیون،
 • واکسسناسیون
 • داروها ولوازم
 • سرویس پزشکان و معاینات
 • جراحی ها

امکان فروش حیوانات و چاپ مبایعه نامه.

محاسبه و صدور صورتحساب براساس خدامات و داروهای ارائه شده.

ثبت پیش دریافت و مبالغ نقد و کارت دریافتی از مراجعان.

گزارشات و سایر امکانات

امکان گزارش خدمات درمانی توسط مراجع
امکان گزارشهای مالی و محاسبه درصدهای ذینفعان

امکان ارسال پیامک در موعد مقرر برای ارائه خدمات زمانبندی شده مانند واکسناسیون

امکان ارتباط با نرمافزار فروشگاهی و ثبت سندها ،حواله های ضایعات و موارد مربوط به انبارداری.

 

امکان ثبت مالکان با امکان جستجوی متنوع

امکان ثبت حیوانات با امکان جستجوی متنوع

امکان ثبت  خدمات با امکان جستجوی متنوع

امکان ثبت  اشخاص با امکان جستجوی متنوع و تعیین درصد یا مبلغ پرکیس خدمات

پذیرش ، خدمات و صورتحساب شامل: 

امکان پذیرش سریع حیوانات بر اساس موبایل مالک، کدحیوان و...
امکان ثبت خدمات به تفکیک:

 • آرایشگاه،
 • آزمایشگاه،
 • پانسیون،
 • واکسسناسیون
 • داروها ولوازم
 • سرویس پزشکان و معاینات
 • جراحی ها

امکان فروش حیوانات و چاپ مبایعه نامه.

محاسبه و صدور صورتحساب براساس خدامات و داروهای ارائه شده.

ثبت پیش دریافت و مبالغ نقد و کارت دریافتی از مراجعان.

گزارشات و سایر امکانات

امکان گزارش خدمات درمانی توسط مراجع
امکان گزارشهای مالی و محاسبه درصدهای ذینفعان

امکان ارسال پیامک در موعد مقرر برای ارائه خدمات زمانبندی شده مانند واکسناسیون

امکان ارتباط با نرمافزار فروشگاهی و ثبت سندها ،حواله های ضایعات و موارد مربوط به انبارداری.

 

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...