مدیریت نقلیه

 این نرم افزار برای مدیریت ترابری و نقلیه ادارت، سازمان های دولتی و شرکت ها کاربرد دارد.

Alternate Text

امکانات و قیمت نرم‌افزار

 • امکان ثبت لوازم و ملزومات، محل استقرار، مسئولین، بیمه گذاران و علائم
 •  امکان ثبت مشخصات کاملی از خودرو  به همراه تعیین محل استقرار خودرو
 •  امکان ثبت صورتمجلس تحویل و تحول اتومبیل
 •  امکان ثبت ماموریت ها به همراه گرفتن چاپ
 •  امکان ثبت تعمیرات خودرو
 •  امکان ثبت بیمه خودرو به همراه گرفتن چاپ
 •  امکان ثبت شرح تصادفات با خودرو
 •  امکان ثبت رسیدهای سوختی خودرو
 • امکان ثبت تسویه ریالی
 •  امکان ثبت تعویض روغن
 •  امکان ثبت بازدید فنی و سرویس ها
 •  تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر)
 •  تبدیل گزارشات و  لیست فرمها به فرمتهای Word, Excel, Html,Txt و...
 •  ارائه گزارشات متغیر به صورت نمودار (خطی، میله ای و دایره ای)
 •  امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD)
 •  تعریف کاربران به همراه رمز عبور و فعالیت کاربران به همراه ثبت ورود و خروج کاربر
 •  جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم
 •  جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده فرمها
 •  کاربری آسان به وسیله صفحه کلید و ماوس
 •  نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود 
 • امکان ثبت لوازم و ملزومات، محل استقرار، مسئولین، بیمه گذاران و علائم
 •  امکان ثبت مشخصات کاملی از خودرو  به همراه تعیین محل استقرار خودرو
 •  امکان ثبت صورتمجلس تحویل و تحول اتومبیل
 •  امکان ثبت ماموریت ها به همراه گرفتن چاپ
 •  امکان ثبت تعمیرات خودرو
 •  امکان ثبت بیمه خودرو به همراه گرفتن چاپ
 •  امکان ثبت شرح تصادفات با خودرو
 •  امکان ثبت رسیدهای سوختی خودرو
 • امکان ثبت تسویه ریالی
 •  امکان ثبت تعویض روغن
 •  امکان ثبت بازدید فنی و سرویس ها
 •  تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر)
 •  تبدیل گزارشات و  لیست فرمها به فرمتهای Word, Excel, Html,Txt و...
 •  ارائه گزارشات متغیر به صورت نمودار (خطی، میله ای و دایره ای)
 •  امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD)
 •  تعریف کاربران به همراه رمز عبور و فعالیت کاربران به همراه ثبت ورود و خروج کاربر
 •  جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم
 •  جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده فرمها
 •  کاربری آسان به وسیله صفحه کلید و ماوس
 •  نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود 

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...