نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

Alternate Text

امکانات و قیمت نرم‌افزار

1.   امکان ثبت و سفارش فروش خودرو

 2.     امکان ثبت و سفارش خرید خودرو

 3.     فاکتور فروش خودرو

 4.     فاکتور خرید خودرو

 5.     کمیسیون خرید و فروش

 6.     امکان ثبت انواع سند

7.    ثبت اطلاعات حسابها و طرف حسابها

 8.     ثبت اطلاعات اول دوره (دارائی ، بدهی و سرمایه )

 9. طراحی فاکتور به فرمت دلخواه

 10. تعریف کاربر و تعیین سطح دسترسی

 11. جستجو بر اساس کلیه جداول و اقلام اطلاعاتی

 12. امکان قطعی کردن اطلاعات

 13. انواع ترازها و خلاصه حسابها

 14. گردش ماتریسی حسابها

 15. انواع گزارشات مفهومی و آبشاری

 16. امکان ایجاد و تغییرسال مالی

 17. گزارش کلیه فعالیتهای انجام شده توسط کاربر

 18. گزارش ساز جهت ساخت انواع گزارش توسط کاربر

 19. تبدیل اطلاعات به فرمتهای (Excel ،Word Txt ،Html ،Xml) 

1.   امکان ثبت و سفارش فروش خودرو

 2.     امکان ثبت و سفارش خرید خودرو

 3.     فاکتور فروش خودرو

 4.     فاکتور خرید خودرو

 5.     کمیسیون خرید و فروش

 6.     امکان ثبت انواع سند

7.    ثبت اطلاعات حسابها و طرف حسابها

 8.     ثبت اطلاعات اول دوره (دارائی ، بدهی و سرمایه )

 9. طراحی فاکتور به فرمت دلخواه

 10. تعریف کاربر و تعیین سطح دسترسی

 11. جستجو بر اساس کلیه جداول و اقلام اطلاعاتی

 12. امکان قطعی کردن اطلاعات

 13. انواع ترازها و خلاصه حسابها

 14. گردش ماتریسی حسابها

 15. انواع گزارشات مفهومی و آبشاری

 16. امکان ایجاد و تغییرسال مالی

 17. گزارش کلیه فعالیتهای انجام شده توسط کاربر

 18. گزارش ساز جهت ساخت انواع گزارش توسط کاربر

 19. تبدیل اطلاعات به فرمتهای (Excel ،Word Txt ،Html ،Xml) 

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...