نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

ویژگی ها

1.   امکان ثبت و سفارش فروش خودرو

 2.     امکان ثبت و سفارش خرید خودرو

 3.     فاکتور فروش خودرو

 4.     فاکتور خرید خودرو

 5.     کمیسیون خرید و فروش

 6.     امکان ثبت انواع سند

 7.     فروش اقساطی

 8.     ثبت اطلاعات حسابها و طرف حسابها

 9.     ثبت اطلاعات اول دوره (دارائی ، بدهی و سرمایه )

 10. طراحی فاکتور به فرمت دلخواه

 11. تعریف کاربر و تعیین سطح دسترسی

 12. جستجو بر اساس کلیه جداول و اقلام اطلاعاتی

 13. امکان قطعی کردن اطلاعات

 14. انواع ترازها و خلاصه حسابها

 15. گردش ماتریسی حسابها

 16. انواع گزارشات مفهومی و آبشاری

 17. امکان ایجاد و تغییرسال مالی

 18. گزارش کلیه فعالیتهای انجام شده توسط کاربر

 19. گزارش ساز جهت ساخت انواع گزارش توسط کاربر

 20. تبدیل اطلاعات به فرمتهای (Excel ،Word Txt ،Html ،Xml) 20