یکپارچه تملک دارایی سرمایه ای(تعهدی)

این نرم افزار برای حسابداری تعهدی (سرمایه ای) دستگاه های دولتی کاربرد دارد .

دارای تاییدیه سنا برای نرم افزارهای حسابداری دولتی از دیوان محاسبات کشور و تاییدیه های فنی از شورای عالی انفورماتیک

 

Alternate Text

امکانات و قیمت نرم‌افزار

 • از بیان مشخصات کلی که در هر سیستم نرم افزاری آن را داراست، خودداری می گردد :
 1. سیستم حسابداری طرح های عمرانی و اتوماسیون مالی اداری 20 زیر سیستم است که کمتر در سیستم حسابداری یافت می شود
 2. پایه و اساس سیستم طرح های عمرانی و قرارداد ها می باشد
 3. کلیه تعاریف و فرمول های تولید اسناد جهت قراردادها پارامتریک است
 4. امکان تغییر فرمول ها در سطح یک اجازه پرداخت
 5. تولید انواع کاردکس مالی جهت قراردادها
 6. محاسبه و نگهداری مبالغ کوموله ، بیمه ، مالیات و...جهت هر قرارداد و اجازه پرداخت
 7. کنترل های مختلف جهت پرداخت با توجه به بدهی های پیمانکار ، مبالغ کنترل قرارداد و ... حتی از سال های قبل
 8. امکان دریافت اجازه پرداخت از سیستم قراردادها
 9. تولید تمامی اسناد بصورت اتوماتیک و پارامتریک
 10. ایجاد الگوی اسناد بصورت پارامتریک
 11. تولید هر گونه تراز به سلیقه کاربر فقط با چند کلیک ( 3 تا 4 کلیک )
 12. تولید انواع گزارش ماتریسی فقط با چند کلیک ( 3 تا 4 کلیک )
 13. تولید انواع گردش ها به سلیقه کاربر فقط با چند کلیک (3 تا 4 کلیک )
 14. تولید اسناد دریافت اعتبار با توجه به موافقت نامه ها بصورت اتوماتیک
 15. تولید اسناد تامین اعتبار بصورت اتوماتیک
 16. تعریف انواع آیتم های اعتباری مورد نیاز در گزارشات بصورت کاملاً پارامتریک
 17. تولید انواع گزارش اعتباری به سلیقه کاربر فقط با چند کلیک (3 تا 4 کلیک )
 18. بانک اطلاعاتی کامل از دسته چک ها و چک ها با توجه به شماره حساب بانک
 19. کنترل کامل جهت صدور چک
 20. صدور و چاپ چک
 21. مغایرت بانکی بصورت کامل
 22. جهت رفع بهتر مغایرت بانکی صدور اسناد حواله و واریزی و کارمزد بانک بصورت اتوماتیک با توجه به اطلاعات دریافتی از بانک
 23. بانک اطلاعاتی از تضمینات ، تمدید و یا خاتمه تضمین و یا ابطال تضمین
 24. صدور اسناد تضمین بصورت اتوماتیک
 25. بانک اطلاعاتی کامل از سپرده ها و قبض ها
 26. تخصیص اتوماتیک قبض سپرده ها
 27. تولید اسناد استرداد سپرده بصورت اتوماتیک
 28. ایجاد یک کاراتابل برای کلیه کاربران سیستم مالی
 29. بانک اطلاعاتی از کلیه پیوست های اسناد و قرارداد ها با هر فرمتی
 30. تولید انواع نامه های اداری بصورت اتوماتیک ( بیمه – مالیات – بانک ...)
 31. کنترل نامه های وارده و صادره به ذیحسابی از طریق یک سیستم دبیرخانه درون سازمانی
 32. انجام کلیه عملیات پایان سال و ابتدای سال
 33. تولید سند بستن حسابها ، اختتامیه ، افتتاحیه ، بصورت اتوماتیک با امکان جداسازی طراحی و یکجا
 34. تولید صورت های مالی بصورت تک برگ و یا یکجا
 35. معرفی فرم ها و فرمول های مورد نیاز صورت مالی بصورت پارامتریک
 36. تولید گزارش تائیدیه حسابرسی
 37. تولید گزارش عملکرد بصورت پارامتریک و اتوماتیک

دستاوردهای پیاده سازی و استقرار سیستم فوق برای مدیران:

 1.  کاهش خطاهای انسانی
 2. تسریع در تولید اسناد و گزارشات
 3. حذف دوباره کاری ها
 4. ایجاد آرامش برای نیروی انسانی ذیحسابی طرح های عمرانی
 5. تولید به موقع صورت مالی و دیگر گزارشات مورد نیاز برون سازمانی
 6. اعمال به موقع مغایرت بانکی
 7. حذف دفاتر از جمله تضمینات ، سپرده ها

امکان پیگیری اسناد ، قرارداد ها و اجازه پرداخت ها 

 • از بیان مشخصات کلی که در هر سیستم نرم افزاری آن را داراست، خودداری می گردد :
 1. سیستم حسابداری طرح های عمرانی و اتوماسیون مالی اداری 20 زیر سیستم است که کمتر در سیستم حسابداری یافت می شود
 2. پایه و اساس سیستم طرح های عمرانی و قرارداد ها می باشد
 3. کلیه تعاریف و فرمول های تولید اسناد جهت قراردادها پارامتریک است
 4. امکان تغییر فرمول ها در سطح یک اجازه پرداخت
 5. تولید انواع کاردکس مالی جهت قراردادها
 6. محاسبه و نگهداری مبالغ کوموله ، بیمه ، مالیات و...جهت هر قرارداد و اجازه پرداخت
 7. کنترل های مختلف جهت پرداخت با توجه به بدهی های پیمانکار ، مبالغ کنترل قرارداد و ... حتی از سال های قبل
 8. امکان دریافت اجازه پرداخت از سیستم قراردادها
 9. تولید تمامی اسناد بصورت اتوماتیک و پارامتریک
 10. ایجاد الگوی اسناد بصورت پارامتریک
 11. تولید هر گونه تراز به سلیقه کاربر فقط با چند کلیک ( 3 تا 4 کلیک )
 12. تولید انواع گزارش ماتریسی فقط با چند کلیک ( 3 تا 4 کلیک )
 13. تولید انواع گردش ها به سلیقه کاربر فقط با چند کلیک (3 تا 4 کلیک )
 14. تولید اسناد دریافت اعتبار با توجه به موافقت نامه ها بصورت اتوماتیک
 15. تولید اسناد تامین اعتبار بصورت اتوماتیک
 16. تعریف انواع آیتم های اعتباری مورد نیاز در گزارشات بصورت کاملاً پارامتریک
 17. تولید انواع گزارش اعتباری به سلیقه کاربر فقط با چند کلیک (3 تا 4 کلیک )
 18. بانک اطلاعاتی کامل از دسته چک ها و چک ها با توجه به شماره حساب بانک
 19. کنترل کامل جهت صدور چک
 20. صدور و چاپ چک
 21. مغایرت بانکی بصورت کامل
 22. جهت رفع بهتر مغایرت بانکی صدور اسناد حواله و واریزی و کارمزد بانک بصورت اتوماتیک با توجه به اطلاعات دریافتی از بانک
 23. بانک اطلاعاتی از تضمینات ، تمدید و یا خاتمه تضمین و یا ابطال تضمین
 24. صدور اسناد تضمین بصورت اتوماتیک
 25. بانک اطلاعاتی کامل از سپرده ها و قبض ها
 26. تخصیص اتوماتیک قبض سپرده ها
 27. تولید اسناد استرداد سپرده بصورت اتوماتیک
 28. ایجاد یک کاراتابل برای کلیه کاربران سیستم مالی
 29. بانک اطلاعاتی از کلیه پیوست های اسناد و قرارداد ها با هر فرمتی
 30. تولید انواع نامه های اداری بصورت اتوماتیک ( بیمه – مالیات – بانک ...)
 31. کنترل نامه های وارده و صادره به ذیحسابی از طریق یک سیستم دبیرخانه درون سازمانی
 32. انجام کلیه عملیات پایان سال و ابتدای سال
 33. تولید سند بستن حسابها ، اختتامیه ، افتتاحیه ، بصورت اتوماتیک با امکان جداسازی طراحی و یکجا
 34. تولید صورت های مالی بصورت تک برگ و یا یکجا
 35. معرفی فرم ها و فرمول های مورد نیاز صورت مالی بصورت پارامتریک
 36. تولید گزارش تائیدیه حسابرسی
 37. تولید گزارش عملکرد بصورت پارامتریک و اتوماتیک

دستاوردهای پیاده سازی و استقرار سیستم فوق برای مدیران:

 1.  کاهش خطاهای انسانی
 2. تسریع در تولید اسناد و گزارشات
 3. حذف دوباره کاری ها
 4. ایجاد آرامش برای نیروی انسانی ذیحسابی طرح های عمرانی
 5. تولید به موقع صورت مالی و دیگر گزارشات مورد نیاز برون سازمانی
 6. اعمال به موقع مغایرت بانکی
 7. حذف دفاتر از جمله تضمینات ، سپرده ها

امکان پیگیری اسناد ، قرارداد ها و اجازه پرداخت ها 

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...