جامع مشترکین برق منطقه ای کارما

این نرم افزار برای شرکت های برق منطقه ای بکار می رود.


 

امکانات و قیمت نرم‌افزار

 در گستره خدمات صنعت برق 3 حوزه تولید ، انتقال و توزیع قرار گرفته اند.

 نتیجه فعالیت های سه حوزه فوق با ارائه خدمات در بخش فروش کامل می‌گردد .

 حوزه فروش شامل چهار فعالیت اصلی « فروش انشعاب » ، « فروش انرژی » ، « خدمات پس ازفروش »  و « وصول »  می‌باشد.

 سامانه مشترکین به عنوان یک سیستم اساسی و پایه ای در زمینه فروش انرژی و انشعاب می‌باشد.

 این سامانه با بهره گیری از جدید ترین ابزارهای فن آوری اطلاعات تمامی فرآیندها از لحظه

 ورود متقاضی تا پایان تامین درخواست های وی را پوشش می دهد . 

 در گستره خدمات صنعت برق 3 حوزه تولید ، انتقال و توزیع قرار گرفته اند.

 نتیجه فعالیت های سه حوزه فوق با ارائه خدمات در بخش فروش کامل می‌گردد .

 حوزه فروش شامل چهار فعالیت اصلی « فروش انشعاب » ، « فروش انرژی » ، « خدمات پس ازفروش »  و « وصول »  می‌باشد.

 سامانه مشترکین به عنوان یک سیستم اساسی و پایه ای در زمینه فروش انرژی و انشعاب می‌باشد.

 این سامانه با بهره گیری از جدید ترین ابزارهای فن آوری اطلاعات تمامی فرآیندها از لحظه

 ورود متقاضی تا پایان تامین درخواست های وی را پوشش می دهد . 

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...