نرم افزار مدیریت نقلیه کارما

 این نرم افزار برای مدیریت ترابری و نقلیه ادارت، سازمان های دولتی و شرکت ها کاربرد دارد.

 

Alternate Text

امکانات و قیمت نرم‌افزار

امکان ثبت لوازم و ملزومات، محل استقرار، مسئولین، بیمه گذاران و علائم

 امکان ثبت مشخصات کاملی از خودرو  به همراه تعیین محل استقرار خودرو
 امکان ثبت صورتمجلس تحویل و تحول اتومبیل
 امکان ثبت ماموریت ها به همراه گرفتن چاپ
 امکان ثبت تعمیرات خودرو
 امکان ثبت بیمه خودرو به همراه گرفتن چاپ
 امکان ثبت شرح تصادفات با خودرو
 امکان ثبت رسیدهای سوختی خودرو
امکان ثبت تسویه ریالی
 امکان ثبت تعویض روغن
 امکان ثبت بازدید فنی و سرویس ها
 تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر)
 تبدیل گزارشات و  لیست فرمها به فرمتهای Word, Excel, Html,Txt و...
 ارائه گزارشات متغیر به صورت نمودار (خطی، میله ای و دایره ای)
 امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD)
 تعریف کاربران به همراه رمز عبور و فعالیت کاربران به همراه ثبت ورود و خروج کاربر
 جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم
 جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده فرم ها
 کاربری آسان به وسیله صفحه کلید و ماوس
 نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود 

 

 

 

 

امکان ثبت لوازم و ملزومات، محل استقرار، مسئولین، بیمه گذاران و علائم

 امکان ثبت مشخصات کاملی از خودرو  به همراه تعیین محل استقرار خودرو
 امکان ثبت صورتمجلس تحویل و تحول اتومبیل
 امکان ثبت ماموریت ها به همراه گرفتن چاپ
 امکان ثبت تعمیرات خودرو
 امکان ثبت بیمه خودرو به همراه گرفتن چاپ
 امکان ثبت شرح تصادفات با خودرو
 امکان ثبت رسیدهای سوختی خودرو
امکان ثبت تسویه ریالی
 امکان ثبت تعویض روغن
 امکان ثبت بازدید فنی و سرویس ها
 تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر)
 تبدیل گزارشات و  لیست فرمها به فرمتهای Word, Excel, Html,Txt و...
 ارائه گزارشات متغیر به صورت نمودار (خطی، میله ای و دایره ای)
 امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD)
 تعریف کاربران به همراه رمز عبور و فعالیت کاربران به همراه ثبت ورود و خروج کاربر
 جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم
 جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده فرم ها
 کاربری آسان به وسیله صفحه کلید و ماوس
 نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود 

 

 

 

 

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...