نرم افزار جامع استخر کارما

 این نرم افزار جهت انجام عملیات صدور بلیط ، فروش بلیط ، قرارداد، پذیرش و ،بوفه، ارائه خدمات ، انبار داری ، مالی و حسابداری بکار می رود.این نرم افزار برای سالن-استخرها کاربرد دارد.

 

امکانات و قیمت نرم‌افزار

 تعریف بلیط- فروش بلیط- کارتابل پذیرش (ثبت وردی ، هزینه بوفه ، خدمات و تسویه و خروجی ) - تامین موجودی (رسید خرید / رسید برگشتی / حواله انبار/ حواله برگشتی /رسید مغایرت اضافی/ حواله مغایرت کسری/رسید اول دوره / حواله ضایعات)- امور مالی       -  تعریف حساب ها شامل طبقه ، گروه ، کل ، معین ، گروه تفصیل و4 سطح تفصیل مجزا - سند اتوماتیک)- اطلاعات ابتدای دوره (ابتدای دوره کالا ، اسناد دریافتنی ، اسناد پرداختنی ، مانده اشخاص)       - عملیات دریافت       - اسناد دریافتنی       - عملیات پرداخت       - اسناد پرداختنی       - صدور سند موقت       - کارتابل صدور سند       - سند حسابداری- گزارشات مالی / گزارشات دریافت ، گزارشات پرداخت، گردش عملیات خزانه داری- گزارشات حسابداری / گردش دفاتر ، روزنامه ، سند ماهیانه ، گزارش سود و زیان ،مرور کدینک کالا، مدیریتی تراز و خلاصه حسابها/گردش حسابها /ماتریسی حسابها /مرور آبشاری انتخابی حسابهاگزارش ساز : ابزاری جهت ساخت گزارش توسط کاربر از تمامی موضوعات بصورت لیستی –آماری و تفکیکی با امکان ذخیره گزارش برای استفاده های بعدی- امکانات ویژه : تهیه پشتیبان - فعالیت کاربران  - دفترچه تلفن – یاداشتهای روزانه 

 تعریف بلیط- فروش بلیط- کارتابل پذیرش (ثبت وردی ، هزینه بوفه ، خدمات و تسویه و خروجی ) - تامین موجودی (رسید خرید / رسید برگشتی / حواله انبار/ حواله برگشتی /رسید مغایرت اضافی/ حواله مغایرت کسری/رسید اول دوره / حواله ضایعات)- امور مالی       -  تعریف حساب ها شامل طبقه ، گروه ، کل ، معین ، گروه تفصیل و4 سطح تفصیل مجزا - سند اتوماتیک)- اطلاعات ابتدای دوره (ابتدای دوره کالا ، اسناد دریافتنی ، اسناد پرداختنی ، مانده اشخاص)       - عملیات دریافت       - اسناد دریافتنی       - عملیات پرداخت       - اسناد پرداختنی       - صدور سند موقت       - کارتابل صدور سند       - سند حسابداری- گزارشات مالی / گزارشات دریافت ، گزارشات پرداخت، گردش عملیات خزانه داری- گزارشات حسابداری / گردش دفاتر ، روزنامه ، سند ماهیانه ، گزارش سود و زیان ،مرور کدینک کالا، مدیریتی تراز و خلاصه حسابها/گردش حسابها /ماتریسی حسابها /مرور آبشاری انتخابی حسابهاگزارش ساز : ابزاری جهت ساخت گزارش توسط کاربر از تمامی موضوعات بصورت لیستی –آماری و تفکیکی با امکان ذخیره گزارش برای استفاده های بعدی- امکانات ویژه : تهیه پشتیبان - فعالیت کاربران  - دفترچه تلفن – یاداشتهای روزانه 

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...

Alternate Text
آموزش

چهار جلسه آموزش رایگان نرم افزار به صورت آنلاین

Alternate Text
ضمانت و پشتیبانی نرم افزار

6 ماه پشتیبانی رایگان پس از نصب و راه اندازی نرم افزار و پس از 6 ماه، 30% قیمت خرید نرم افزار به عنوان پشتیبانی سال اول لحاظ می گردد