راه اندازی سامانه جامع مشترکین برق منطقه ای استان تهران

این سامانه در سال 1400 در شرکت برق منطقه ای استان تهران پیاده سازی و استقرار یافت.