ضرورت پشتیبانی نرم افزار

تاریخچه تعمیر و نگهداری نرم افزار، نخستین بار در سال 1969 توسط Meir M. Lehman مورد مطالعه قرار گرفت.طی یک دوره بیست ساله، تحقیقات وی منجر به تدوین قوانین Lehman در سال 1997 گردید.

دانلود مقاله