1394/11/01
//

بازدید دکتر براری معاون محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت جادوی فکر

بازدید دکتر براری معاون محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دکتر شجاعی مشاور محترم وزیر از شرکت جادوی فکر 

نوشته شده توسط : کارما