1394/09/23
//

حضور جادوی فکر در همایش بررسی نقش حسابداری و حسابرسی در ارتقـاع سلامت اقتصـادی و اجتماعی جـامعه به مناسبت هفته حسابدار

حضور جادوی فکر به مناسبت هفته حسابدار در همایش "بررسی نقش و جایگاه حسابداری و حسابرسی در ارتقـاع سلامت اقتصـادی و اجتماعی جـامعه"

نوشته شده توسط : کارما