1394/05/14
//

آیین نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور -پشتیبانی نرم افزار

برای استحضار مشتریان در خصوص هزینه خدمات پشتیبانی نرم افزار خریداری شده، این آیین نامه پیوست شده است. لطفا بند 2-3 صفحه 8 ملاحظه شود.

http://www.irannsr.org/services/nsr_Rules/120695-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1394-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1.html?t=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84

نوشته شده توسط : کارما